EMEKLİ SENDİKALARI YASAMIZI İSTİYORUZ

Tüm Emekliler Sendikası kurucuları olarak 20 Şubat 2017 tarihinde Tüm Emekliler Sendikasına ait kuruluş evraklarımızı Ankara valiliğine verdik.

Ankara valiliği il dernekler müdürlüğü emeklilerin emek –sermaye ilişkisi içinde olmayan, istihdam dışı gurup olduğu, bu sebeple yasal mevzuatlar içerisinde emeklilerin sendika kurmasına ilişkin her hangi bir hükmün olmadığı ve emekli sendikalarının kurulmasına yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesi ile 20 Şubat 2017 de kabul ettiği kuruluş müracaatı evraklarımızı 01.03.2017 de sendikamıza iade etti.

Tüm Emekliler Sendikası olarak 11.04.2017 tarihinde Ankara 8. İdare mahkemesine başvurumuzun işleme alınmaması kararının iptali için dava açtık. Dava devam etmektedir. Emekli Sendikaları Statü yasamızın bir an önce çıkarılması hem temsil ettiğimiz emeklilerin haklarını savunmamızı hukuki temele kavuşturacaktır, hem de yasal alandaki kargaşayı sonlandıracaktır.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI OLARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE KURULUŞ GEREKÇE VE DAYANAKLARIMIZ

 • Anayasa madde 17: Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve de geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmiş, yani herkesin (EMEKLİLERİN) maddi varlığını korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenmesi ve sendika kurması bu maddenin güvencesi altındadır.
 • Anayasa madde 90: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir  der ve yine son anayasa değişikliğinde bu maddeye eklenen bir fıkra da temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla iç yasaların aynı konu da farklı esaslar içermesi durumunda uluslararası antlaşmalar hüküm teşkil eder denilmektedir.
 • Tüm hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgelerde sendikalaşma hakkı bir insan hakkı olarak ayrımsız herkese tanınmıştır. Bu güne kadar bu belgeleri imzalamış ve taraf olmuş Türkiye Cumhuriyetini bağlamaktadır.
 • İnsan hakları evrensel bildirgesi madde 23/4 bendi
 • Ekonomik ve sosyal haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 8. Maddesi
 • Medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmenin 22. Maddesi
 • İnsan hakları ve temel özgürlükleri koruma sözleşmesi (insan hakları Avrupa sözleşmesi) madde 11
 • Yeni bir Avrupa için Paris şartı (AGİk/AGİT) kararları.
 • Avrupa birliği temel haklar şartı, madde 12 gibi daha bir çok uluslararası sözleşmelerde sendikalaşma hakkı ayrımsız herkese tanınmıştır.

İLGİLİ GEREKÇELER VE EK BİLGİLENDİRMELER

 • İNSAN HAKLARI VE EVRENSEL BİLDİRGESİ:

Madde 23 / 4 bendi: Herkesin çıkarlarını korumak için Sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakları vardır denilmektedir.

 • İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ:

Madde 11/1 Bendi: Herkesin barışçı amaçlarla toplanma ve başkalarıyla dernek kurma özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak yine herkesin çıkarlarını korumak amacıyla Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını da içerir denilmektedir.

 • ANAYASA:

Madde 90- Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7Md.) usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konu da farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Kanun hükmündedir denilmektedir.

 • ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (ÇİFTÇİ SEN) YARGI KARARI: 27/11/2012

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2011/12583- KARAR NO: 2012/18012

Buna mukabil dava konusu sendikanın üyelerinin ve dolayısıyla çiftçilerin Sendikal hakları ile ilgili bir düzenleme olmadığı gibi, çiftçilerin Sendika kurmalarının yasak olduğunu belirten bir düzenleme de yoktur.

Ayrıca Anayasanın 17. Maddesinde ‘Herkes yasama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’ bu düzenlemede herkesin, dolayısıyla Emeklilerin de maddi varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenmesi ve sendika kurmaları güvence altına alınmıştır denilmektedir.

 • A- Yine en son YENİ EMEKLİLER BİRLİĞİ SENDİKASI adı altında 26 Eylül 2013 tarihli bir kuruluş dilekçesiyle Ankara il dernekler müdürlüğüne başvuru yapılmış, ancak içişleri bakanlığınca 27 Haziran 2016 da verilen cevap ‘Emeklilerin sendika yerine denek kurabilecekleri bildirilmiş ve bunun üzerine Ankara valiliği de sendika kuruluş dilekçesini işleme koymayarak, başvuruyu reddetti.

B-Buna karşın sendika yönetimi ise, Ankara valiliğinin red işleminin iptali istemiyle Ankara 7. İdare mahkemesinde açılan bu dava sonucu mahkeme Ankara valiliği ve İçişleri bakanlığının ‘Emekliler sendika kuramaz’ kararını hukuka aykırı bularak, Anayasanın 17. Ve 51 maddeleri ile insan hakları Avrupa sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince emeklilerin sendika kurabileceklerini ifade etmiştir.

C- Bunun üzerine Ankara valiliği, Ankara 7. İdare mahkemesinin kararını temyiz ederek durdurulmasını ve kararın bozulmasını istemiştir. Bu temyiz istemini 10 Aralık 2016’da görüşen Danıştay 10. Dairesi, Ankara 7. İdare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliği ile reddetmiş ve temyiz istemini daha sonra karara bağlanacağına hükmetmiştir.

SONUÇ ve TALEBİMİZ

 • Uluslararası sözleşme ve antlaşmalar,
 • Anayasa ve ilgili maddeleri,
 • Alt ve üst mahkemelerin aldıkları karar ve yorumlara bakıldığında;
 1. Sendikamız Tüm Emekliler sendikası Anayasanın 90. Maddesine uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerin teminatıyla kurulmuş bir sendikadır.
 2. Dolayısıyla ne 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme, ne de 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşmeleri kanununa tabiymiş gibi gösterilemez.
 3. Sendikamız yöneticileri her hangi bir işkolunda çalışır belgesi vermeleri mümkün olmayan EMEKLİ kişilerdir. Bu anlamda 4857 sayılı iş kanunu ilişkileri kapsamında da değerlendirilemez.
 4. Kaldı ki halen yürürlükte olan ilgili Anayasa, kanun ve düzenlemelerde emeklilerin sendikal haklarını yasaklayan hiçbir hüküm, engel ve kural yoktur. Karşımıza hukuksal engel olarak çıkartılan Anayasa madde 51. De emeklilerin sendika kurmalarına dair hiçbir yasaklama ibaresi de yok.
 5. Buna göre emekliler adına kurulmuş sendikamız yasal ve meşrudur. Buna rağmen bu güne kadar bir türlü TBMM de gündeme alınıp, çıkartılmamış EMEKLİ SENDİKALARI STATÜ yasasının acilen yerine getirilerek ilgili mevzuat eksikliği tamamlanmalıdır.

Saygılarımla.

 

EMEKLİ-SEN
TÜM EMEKLİLER SENDİKASI  MERKEZ YÜRÜTME KURULU ADINA

Salman HÜRKARDEŞ
Genel Başkan

Bir cevap yazın