TÜZÜK

EMEKLİ SEN ( TÜM EMEKLİLER SENDİKASI ) ANA TÜZÜK

“ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN EMEKLİ OLUNMAZ”

 

BÖLÜM I

 1. GENEL ESASLAR

Madde 1: SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

Sendikanın adı TÜM EMEKLİLER SENDİKASI olup, kısa adı EMEKLİ SEN’ dir.

Sendikanın Genel Merkezi Ankara’dadır.

Adresi: Maltepe Mah. Necatibey Cad. No:76/8, Kızılay / ANKARA

Madde 2: SENDİKANIN AMAÇLARI:  

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI;

SENDİKA:

a-Emeklilerin yaşam koşulların iyileştirilmesi,sosyal,ekonomik,siyasal,demokratik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesinin,

b-Toplu sözleşmeli sendikal yaşamın yerleştirilmesi ve geliştirilmesine,

c-Üyelerinin;

Maddi ve insani değerlerin yaratıcısı olan emeklerini; yaşamlarının en genç çağlarından başlayarak ülkesine vermiş olan tüm emeklilerin; kaynağını ve gücünü insanca yaşama hakkından alan örgütlü, üyelerinin ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, buna engel olacak her türlü antidemokratik uygulamalara karşı, örgütlülük bilinci içinde demokratik yöntemler yoluyla mücadeleyi amaçlar ve tüm emeklilerin örgütsel birliğini savunur.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; çoğul etkinlikleri olan bir Sendikadır.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI’NA KATILMA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIR. Emeklinin Emekli Sen’e üye olması için, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş alması yeterlidir. Bu sendika ırk, cins, inanç, din, mezhep, etnik köken, renk ve dil ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranır ve herkese aynı hakların sağlanması için mücadele eder.

Bilgi birikimi ve deneyimi son derece zengin olan emeklilerin, evrensel temel hak ve özgürlüklere, uluslararası (İLO) çalışma örgütü kararlarına, tüm evrensel anlaşma ve sözleşme ve de yargı kararlarına sahip çıkacağına, sendikal hak ve menfaatleri en iyi şekilde koruyacağına inanır.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Uluslararası sendikal dayanışma içinde işçi sınıfı, kamu çalışanı ve emekçi halkın en güçlü sınıf ve kitle sendikalarında örgütlenmeleri için katkı sağlar. Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emekçi sınıfların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarına çalışır.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Demokrasiye ve insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve barışçı ortamda, yine barış içinde birlikte yaşamayı, değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür çeşitliliğini ortak toplumsal zenginlik sayarak, hep beraber kardeşçe yaşamayı egemen kılar.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının, kamu çalışanlarının ve emekçi halkın en güçlü sınıf ve kitle sendikalarında örgütlenmeleri için bütün bilgi ve birikimlerini kullanarak çalışanların ekonomik, demokratik haklarının mücadelesine katkı verir

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; İşçi sınıfı ve tüm emekçi halkın doğal görevi olarak demokrasi dışı yönetim biçimlerine ve  insanlık dışı uygulamalara karşı olur.

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Ülke düzeyinde ve sendika içinde çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi doğrultusunda en alt birimden, üst birimlere kadar demokrasinin işlerliğini egemen kılmak ve sendika içi demokrasiye sahip çıkmak ve tüm sorunlarını eleştiri, özeleştiri temelinde çözümlemek EMEKLİ SEN’in temel ilkelerindendir.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Tüm ulusların, karşılıklı toplumsal yarar, bağımsızlık ve eşitlik ilkeleri ile sorunlarını güven, dostluk ve anlayış temelinde barışçı yöntemlerle çözüldüğü, evren ve içinde yaşayan insanlığı tehdit eden, başta nükleer silahlar ve santraller olmak üzere, tüm silahlanma harcamalarına ve projelerine son verildiği, bu alanlara yapılacak yatırımları, insanlığın ve dünyanın yararına yönelik projelere dönüştürüldüğü, tüm canlıların barış içinde yaşayabileceği bir dünya amaçlar.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Tarihi ve doğal eserlerin korunmasına yardımcı olmak, kalıcı eserler yaratılması için çalışmalar yapıp görüş bildirir. Çevreci planlama, temiz hava simülasyonu nun arttırılması, yeşilin ve mavinin korunması için çalışmalar yapmak, insanların sağlıklı, huzurlu, refah düzeyi yüksek yaşamasına yardımcı olmayı, üyelerin sağlıklı beslenmesi organik beslenmeyi geliştirmek ve tüketici olarak üyelerini eğitmek, bu konuda her türlü çalışma yapmayı amaçlar.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Hak arama yollarının sonuna kadar açık olduğu, toplumsal denetim mekanizmaları işleyen, çoğulcu, katılımcı ve sağlıklı bir demokrasinin kurum ve kuralları ile toplum yararına işlediği, ulusal gelirdeki paylaşımın emek ve emekliler lehine düzenlenmesini amaçlar.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Sosyal güvenlik kurumlarının, politik çıkar ve çekişmelerinden arındırılarak, yönetim ve mali kaynakları üzerindeki müdahalelere son verilerek devletten ve hükümetten bağımsız, yönetim ve denetim mekanizmalarında ağırlıklı olarak çalışanların ve emeklilerin yer aldığı, uluslararası sosyal güvenlik normlarında özerk hale getirilmesini amaçlar.

 

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye’deki tüm emeklilerin ve emekçi halkın siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini arttırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, küreselleşen sermayeye karşı küresel bir emek ağı oluşturulmasına katkı sağlar.

 

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Tüm kadınlara yönelik baskı, sömürü ve şiddete karşı çıkar. Sendikalarda örgütlenmeleri için çalışır ve kadın üyelerinin sendikanın tüm organlarında daha etkin bir biçimde yer almalarını özendirir, buna uygun gerekli düzenlemeleri yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

Madde 3. SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI VE İLKELERİ:                              (5)

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Yasal dayanağını T.C. devletinin onayladığı Avrupa insan hakları sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile insan hakları evrensel bildirgesinin, İLO kararlarının, uluslararası yargı kararlarının, siyasi haklar sözleşmesinin oluşturduğu, her insan hakkı ve toplu pazarlık hakkını kullanarak sosyal adaletsizliği düzeltici, ekonomik eşitsizliği azaltıcı ve yalnız kendi üyelerinin değil tüm emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, dul ve yetimlerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşturulması, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve ekonomik gelirlerinin insanca yaşayabilecekleri düzeye yükseltilmesi için mücadelesini örgütlenerek sağlama bağlamında:

 1. TÜM EMEKLİLER SENDİKASI’ da; tüm emekliler ile ölen emeklinin eş ve çocuklarının örgütlenmelerini sağlamak,
 2. Üyeleri adına toplu pazarlık yapmak, toplu sözleşme imzalamak. Sendika üyelerinin, sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihlal edildiği her durumda, her türlü demokratik ve meşru mücadele hakkını kullanır, üyeleri ve mirasçıları adına hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.
 3. Bilinçli bir üye topluluğu ve kamuoyu yaratmak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel toplantılar, şenlikler, salon ve açık hava toplantıları v.b. gibi etkinlikler düzenler. Amaçları doğrultusunda sosyal etkinliklerde bulunmak, gazete, dergi, kitap, ajans, bülten, radyo ve televizyon v.b. gibi yayın organı çıkarmak.
 4. Kadın üyelerin emeklilik yaşamında ve sendikal etkinliklerde kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretir, ek haklar elde etmeleri için olanaklar sağlar.
 5. Üyelerinin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması için sağlık, huzur evi, rehabilitasyon ve geriatri merkezleri ile lokaller açmak, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, hastalıklarında nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti almalarını sağlamak.
 6. Sendikal eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere sendika gelirlerinin % 10’u oranında (eğitim fonu) adı altında bir fon oluşturmak.
 7. Demokratik ve meşru haklar kullanılırken zarara uğramış sendika üyelerine yardım amacıyla dayanışma fonu kurar.
 8. Sendika kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını, karar süreçlerine katılmalarını özendirir. Azınlığın çoğunluk olma hakkını korumayı esas alır.
 9. Üyeleri için kurulacak kooperatiflere yardımcı olmak, hastalık, sakatlık, yaşlılık ve ölümlerde yanlarında olmak, kendisine veya yakınlarına iyi bir eğitim sağlamak için vakıflar kurmak.
 10. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek, bu amaçla çalışmalar yapmak.
 11. Örgütsel bağımsızlığı gözardı etmeksizin, emeklilerin izleyeceği sendikal politikanın temel çizgilerini saptayarak sendikal kuruluşlar ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak.
 12. Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek.
 13. Genel hükümlere göre yasalardan ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini tüzel kişi olarak kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

BÖLÜM II                                                                                                                       (6)

II ÜYELİK:

 

Madde 4. ÜYELİĞE KABUL:

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI; Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık, malullük aylığı alan, ölen emeklinin hak sahibi olan eş ve 15 yaş ve üstü çocuklarını hiç bir ayrım gözetmeksizin ve başka bir nitelik aramaksızın üyeliğe kabul eder. Üyeliği kabul edilen üyeye Genel Yürütme Kurulu tarafından resimli kimlik kartı verilir.

 

Madde 5. ÜYELİĞİN KAZANILMASI:

 1. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya emekli dul ve yetim maaşı alıyor olmak.
 2. Kimlik bilgilerini doldurup imzaladığı üye kayıt fişini sendikaya vermek.
 3. Merkez Yürütme Kurulunca üyeliğe kabul edilmek.
 4. Üyelik başvurusunu alan Şube veya temsilcilik, üç nüsha olarak doldurttuğu üye formunu kabulü için Genel Merkez Yürütme Kuruluna gönderir. Merkez Yürütme Kurulu üyeliğe kabul edilen üyenin üye kayıt fişinin onaylanmış bir suretini şube veya temsilciliğe geri gönderir.
 5. Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok 30 gün içinde reddedilmediği taktirde kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen emeklinin veya hak sahibi kişinin kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde  iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemelerde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesindir.

 

Madde 6. ÜYE OLUNACAK YER:

Sendika üyeleri, ikamet ettikleri il ya da ilçedeki şube veya temsilciliğin üyesidir. Emeklinin bulunduğu yerde EMEKLİ – SEN örgütlenmesi yoksa üyelik başvurusu Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği en yakın şube veya temsilciliğe yapılır.

 

Madde 7. ÜYELİĞİN NAKLİ:

Bir şube veya temsilciliğin örgütlenme alanında ikamet ederken, başka bir şube veya temsilciliğin örgütlenme alanına taşınan sendika üyesi 30 gün içinde bu yerdeki şubeye başvurarak üyeliğinin naklini ister. Üye tarafından kendisine nakil başvurusu talebi yapılan şubenin isteği üzerine eski şube üyelik formunu ve diğer bilgilerini yeni şubeye gönderir. Bu durumu Merkez Yürütme Kuruluna bir yazıyla bildirir.  Üyenin başvurmaması durumunda ilgili şubeler bu işlemi kendiliğinden yaparlar. Üyeliği nakledilenlerin eski şube organlarındaki, (şube veya merkez delegeliği hariç) görevleri sona erer.

 

Madde 8. ÜYELİKTEN AYRILMA: 

 1. Üyeler yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten ayrılabilir.
 2. Üyelikten ayrılmak isteyenlerin dilekçeleri sendika görevlisi tarafından alınır ve alındığına ilişkin bir belge üyeye verilir. Ayrılma sendikaya başvuru tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur.
 3. Üyelikten ayrılanlar sendikaya yazılı başvuru tarihini izleyen aybaşından başlayarak bir aylık aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

Madde 9. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:                                                                        (7)

 1. Üyenin ölümü
 2. Üyenin istifası

 

Madde 10. ÜYELİKTEN ÇIKARMA: 

Üyelikten çıkarılma, Genel Merkez Genel kurul kararıyla olur.

a-Ancak kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, tecavüz ve çocuk istismarı gibi fiillerde,

b-Sendikanın mal varlığı ile ilgili hırsızlık, yetkiyi kötüye kullanma, dolandırıcılık, fiillerinden birini işleyen üyenin, Genel Merkez Genel Kurulu beklenmeksizin soruşturma süresince üyelik askıya alınır. Suçun sabitliği Disiplin Kurulunda karara bağlandıktan sonra ilk Genel Kurulda Genel kurul Kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma kararı, üyelikten çıkarılan üyeye yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. 

 

Madde 11. KONFEDERASYON ÜYELİĞİ:

Sendikanın konfederasyona üye olması ya da üyelikten ayrılması Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile mümkündür.

 

Madde 12. ULUSLARARASI SENDİKAL ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ:

Sendika amacına uygun uluslararası kuruluşlara Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’ nün  kararı ile üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir.

 

Madde 13. BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMA VEYA BİRLEŞME:

Sendikanın bir başka sendika ile birleşmesi veya başka bir sendikaya katılması ya da başka bir sendikanın sendikaya katılması için sendika Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin  onayı ile mümkündür.

Birleşme ya da katılmanın gerçekleşebilmesi diğer sendikaların da genel kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

 

BÖLÜM III

III GENEL MERKEZ:

 

Madde 14. TÜZEL KİŞİLİK:

Tüzel kişilik Genel Merkeze ait olup; şubeler ve temsilcilikler Genel Merkez adına görev yapar ve verdiği yetkiyi kullanırlar.

 

Madde 15. GENEL MERKEZ ORGANLARI

A- ZORUNLU ORGANLAR;

 1. Genel Merkez Genel Kurulu.
 2. Genel Merkez Yürütme Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu
 4. Genel Merkez Disiplin Kurulu

B- DANIŞMA ORGANLARI;

 1. Başkanlar Kurulu.
 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu.

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

Madde 16. MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:                                      (8)

 1. Genel Merkez Genel Kurulu sendikanın en yetkili organıdır.
 2. Genel Kurul delege esasına göre yapılır. Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Denetim kurulu, Genel Merkez Disiplin kurulu asıl üyeleri ile sendika şubeleri olağan genel kurullarınca bu tüzük hükümlerine göre seçilmiş üst kurul delegelerinden oluşur.
 3. Genel Merkez Genel Kurul’unda; Genel Yürütme Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu asıl üyeleri Doğal Delegedir. Genel üye sayısı 100.000 in altında ise (a) fıkrasında belirtilen Doğal Delege ve 250 seçimli delege ile 100.000. i aşması halinde ise Doğal Delege ve 400 seçimli delegeden oluşur.
 4. Şube veya Temsilciliğin, Genel Merkez Genel Kurulunda kaç delege ile temsil edileceği, üyelikleri genel merkez tarafından onanmış üye sayısı 100.000. in altında ise bu üye sayısının 250 sayısına, 100.000. in üzerinde ise 400 sayısına bölünmesi sonucu bulunacak anahtar sayı dikkate alınarak, Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Bunlara yapılacak itirazlar, Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından 5 işgünü içinde karara bağlanır ve taraflara Genel Kuruldan en az 15 gün önce bildirilir. Genel Merkez Genel Kurulunun süresi içinde yapılmasını zora sokacak aksamalar, Genel Merkez Yürütme kurulunun vereceği karar doğrultusunda çözümlenir.

 

Madde 17. MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ: 

 1. Olağan Genel Kurul en geç 2(iki) yılda bir Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.
 2. Olağan Genel Kurul gündemi, Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanır. Olağan Genel Kurulun gündemi, toplantı, yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar Olağan Genel Kurul toplantısından ez az 15 gün önce, yetkili seçim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Olağan Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 3. Olağan Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların sayısı zorunlu organların asıl ve yedek üyelerinin iki katından az olamaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, Genel Denetim Kurulu raporu ve Disiplin Kurulu raporları ile gelecek döneme ilişkin tahmini bütçe önerisi Olağan Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önceden bildirilir.
 4. Olağan Genel Kurul, Genel Sekreter tarafından, Genel Sekreterin yokluğunda Genel Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden görevlendirilmiş birisi tarafından açılır. Genel Kurulu açan Genel Kurul Divan Kurulu seçimini yaptırır.
 5. Olağan Genel Kurul Divan Kurulu, Genel Kurulca açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar tutanakla tespit edilip, Divan Kurulu tarafından imzalanır.
 6. Genel Kurulda hazır bulunan delege veya üyelerin onda birinin yazılı istemi halinde gündeme  ilave yapılır.
 7. Olağan Genel Kurul toplantısının gündemindeki konular dikkate alınarak, görüşmeler bitecek ve organ seçimleri yapılacak şekilde düzenlenmesini MYK belirler.
 8. Genel Kurulda yapılacak organ seçimleri adaylık başvuruları, Genel Kurul Divan Kurulu tarafından, görüşmelerin biteceği gün olan ilk günü alınır ve organların asıl ve yedek adaylarının tamamının Genel Kurul kararına uygun, isimlerinin ayrı ayrı veya birleşik olarak yazılı olduğu liste hazırlanarak, başkanlık kurulu tarafından mühürlenmek üzere, ilgili seçim kurulu başkanına teslim edilir.
 9. Olağan Genel Kurulda organların seçimi gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Madde 18. OLAĞAN GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:                        (9)

 1. Gündemi onaylamak veya ekleme yapmak,
 2. Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile ana tüzükte değişiklik yapmak,
 3. Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile konfederasyona üye olmak veya üyelikten ayrılmaya karar vermek,
 4. Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile uluslararası kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılma kararı vermek,
 5. Genel Merkez organlarının sundukları raporları görüşüp karara bağlamak.
 6. Organları aklamak, aklamadığı organlar hakkında yasal işlemler başlatmaya karar vermek.
 7. Genel Disiplin Kurulu kararlarını görüşüp karara bağlamak.
 8. Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

ı.  Şube ve temsilcilik açmak konularında Merkez Yürütme Kuruluna yetki vermek.

 1. Sendika merkezinin bir ilden diğerine nakline Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile karar vermek,
 2. Taşınmaz malların alım satımı ve üzerinde ayni hak kurulması ve kaldırılması için Genel Merkez Yürütme Kuruluna yetki vermek.
 3. Üyesi bulunduğu ulusal üst kuruluş ve kurumlara ve üyesi bulunduğu uluslararası üst kurumlara delege seçmek.
 4. Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile aynı amaca yönelik kurulu sendika ile birleşmek veya ayrılmak.
 5. Ana tüzük’ e uygun öneriler hakkında kararlar almak ve organlara yetki vermek.
 6. Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’ nin onayı ile sendika tüzel kişiliğine son vermek.
 7. Sendikanın genel politikası ile ilgili kararlar almak ve bu kararları uygulamak üzere Genel Merkez Yürütme kuruluna yetki vermek.
 8. Yasa ve tüzük uyarınca genel kurulca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmektir.
 9. Sendika Merkez ve şube organlarında profesyonel görev yapacaklara ödenecek ücret, tazminat, ödenek, yolluk ve sosyal hakları belirlemek.
 10. Sendika çalışanlarına ödenecek ücret, tazminat, ödenek, yolluk ve sosyal haklarının belirlenmesi için Genel Merkez Yürütme Kuruluna yetki vermek.

 

Madde 19. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL : 

Merkez Yürütme veya Merkez Denetim Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile ya da son olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü genel kurul toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul kararı, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir.

Olağanüstü Genel Kurulda belirlenen gündem dışındaki konular görüşülemez ve değiştirilmesi önerilemez.

Olağanüstü Genel Kurulda üst kurul delege seçimi yapılamaz. Bir önceki olağan genel kurulda seçilen delegeler dönem sonuna kadar geçerlidir.

Talep tarihi itibari ile olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez. Ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Madde 20. GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURUL’UNUN OLUŞUMU: 

Merkez Yürütme Kurulu seçimleri, Genel Merkez Genel kurulu tarafından sendika üyeleri arasından gizli oy açık sayım esasına göre ve çarşaf liste şeklinde yapılır. Çarşaf listeyi Genel Kurul Divan heyeti aday olan üyelerin isimlerini kura ile belirlenen sıralamaya göre hazırlar. Yürütme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için geçerli oy sayısının en çok oyu alan ilk 9 üye Asil olarak seçilirken ondan sonra gelen 9 üye de Yürütme Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur. Genel Kurul tarafından seçilen Merkez Yürütme Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olması halinde yedekler arasından en fazla oyu almış olan asıl üyeliğe çağrılır. Eşit oy alınması durumunda üyeler arasında kura usulü yapılarak çağrılır.    

   

Madde 21. GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Genel Merkez Yürütme Kurulu Genel Kuruldan 1 hafta sonra üyelerinin tamamının katılımı ile yapacağı ilk toplantısında, görev dağılımı yapar. A) Genel Başkan, B) Genel Sekreter, C) Genel Mali Sekreter, D) Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri, E) Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri, F) Genel Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sekreteri, G) Genel Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Araştırma Sekreteri, H) Genel Kadın Sekreteri, I) Genel Dış İlişkiler  Sekreteri seçerek görev bölümü yapar ve sendika uzmanlık birimlerinden hangilerinin, hangi sekreterliğe bağlı çalışacağını belirler.

Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanın başkanlığında ayda bir toplanır. Genel başkanın yokluğunda Genel Sekreter toplantıya başkanlık yapar. Genel başkanın istemi üzerine veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile her zaman toplantı yapılabilir. Alınan kararlar karar defterine yazılır. Toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif olan yürütme kurulu üyeleri muhalefet gerekçelerini yazmak suretiyle karar defterini imzalar.

 

Madde 22. GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Merkez Yürütme Kurulu, sendikanın genel kuruldan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Merkez Yürütme Kurulu sendikayı tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir.

 1. Genel kurul kararlarını uygulamak,
 2. Sendikayı üçüncü şahıslarla kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder.
 3. Sendikanın amaçları doğrultusunda genel politika ve programlar saptayarak başkanlar kuruluna sunmak ve kurulun önerileri doğrultusunda çalışmalar yapmak.
 4. Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.
 5. Sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, emeklileri ilgilendiren her türlü konu ve olaylar hakkında karar alıp bunları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 6. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yeni şube açmak, kapatmak ya da birleştirilmesine karar vermek, şubelerin sınırlarını belirlemek,
 7. Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle şube yönetim kurulu üye sayısının azalması, yedek üyelerle tamamlanması olanağının kalmaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde şube geçici yürütme kurulu üyelerini görevlendirmeye karar vermek ve şube olağan genel kuruluna altı aydan az bir süre kalmışsa şube geçici yürütme kurulunun şubeyi olağanüstü genel kurula götürmesini sağlamak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında organlara seçilmiş olanların hangilerinin ücretli olarak çalışmaları gerektiğine karar vermek.)
 8. Sendika Başkanlar Kurulu ile Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının yer, gün ve saati ile gündemi hazırlamak.,
 1. Tüzük ve yönetmeliklere aykırı davrananları gerektiğinde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek. herhangi bir Merkez Yürütme Kurulu üyesi kendisi ile ilgili kararın alınacağı yürütme kurulu toplantısına katılamaz.
 2. Eğitsel ve kültürel çalışmalar yapmak.
 3. Sendika üyeleri adına toplu sözleşme imzalamak, protokoller veya anlaşmalar yapmak,
 4. Sendikanın görev ve yetkileri kapsamındaki çalışmaları eksiksiz ve etkili yürütmek amacıyla, yönetmelikler çıkarmak ve uygulanmasını sağlamak.
 5. Sendikanın gelirlerini sendikanın amacı ve üyelerin çıkarı doğrultusunda kullanmak, gelir/gider bilgilerini başkanlar kuruluna sunmak.
 6. Faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli zorunlu harcamaları yapmak, sendika adına hesap açmak, açtırmak, hesaptan para çekmek veya çekmek için görevlilere yetki vermek.
 7. Sendikada uzman personel çalıştırmak, bunlara verilecek ücret ve sosyal hakları belirlemek, uzmanlık birimleri oluşturmak, çalışmaların özelliklerine göre bürolar oluşturmak.
 8. Taşınır, taşınmaz mal satın almak veya kiraya vermek ve bu konularda her türlü tasarrufta bulunarak, şube ve temsilciliklerin ihtiyacı olan demirbaşları bu birimlere devrini yapmak.
 9. Sendikanın olağan ya da olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak, Olağan Genel Kurulun gündemi ile yer, gün ve saatini belirlemek, çalışma dönemine ilişkin faaliyet ve kesin hesap raporunu hazırlamak, Genel kurula katılacak delege veya üyelere süresinde ulaştırmak.
 10. Ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlar ve bağlı bulunduğu üst kuruluşlar tarafından organize edilen toplantılara TÜM EMEKLİLER SENDİKASI adına katılacakları tespit etmek.
 11. Sendikanın temsilcilik, şube ve merkez genel kurullarının yapılma takvimini belirlemek, Genel Kurulların tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını takip etmek ve sağlamak.
 12. Genel Merkez Yürütme Kurulu üye sayısı ayrılmalar veya başka sebeplerle yedeklerinde göreve gelmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde mevcut yürütme kurulu üyeleri veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Merkez Genel Kurulunun toplanması için çağrı yapılır. Gerekli hallerde sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun organlarından yardım istenir.

 

Madde 23. GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. GENEL BAŞKAN:
 2. Genel Başkan Genel Merkez Genel Kurulunca ana tüzüğün ilgili maddesine göre Yürütme Kurulu içinden seçilir.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında sendikayı temsil etmek, temsil yetkisinden kaynaklanan yetkileri her düzeyde kullanmak.

c, Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirmesini sağlamak, sendikanın demokratik işlerliğe kavuşması yönünde gereken çalışmaları yapmak, sendikanın gelişip güçlenmesi ve etkinliğinin artması için çalışmak.

 1. Sendikanın tüm birimleri arasında uyumlu, özverili ve dayanışmalı bir çalışma ortamının yaratılması koşullarını hazırlamak, çalışmaları izlemek, yönlendirmek.
 2. Başkanlar kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarını yönetmek, daha verimli kılacak çözümler üretmek, tüzük gereği oluşturulan denetim ve disiplin kurulları hariç kurullara başkanlık etmek, uzmanlık birimlerine görev vermek, çalışmaları izlemek ve gerektiğinde raporlar hazırlamak.
 3. Basın toplantılarında sendikayı temsil etmek. (12)
 4. Sendika adına çıkarılacak yayın organının sahipliğini üstlenmek.
 5. Genel Sekreter ile birlikte genel yazışmaları, Mali Sekreterle birlikte mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri imzalar.
 6. Acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yürütme kurulu kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak, brüt aylık asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri Genel Merkez Yürütme Kurulunun ilk toplantısına bilgi ve onay için sunar.

ı. Diğer Merkez Yürütme Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, bilgi alır, gerekli uyarılarda bulunur.

 1. Yasadan, tüzükten ve uygulamadan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirir.
 2. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde Genel Sekreter, onunda bulunmadığı hallerde merkez yürütme kurulu arasından belirleyeceği bir yürütme kurulu üyesi Genel Başkanı temsil eder.
 3. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL SEKRETER:
 2. Genel Sekreter Genel Merkez Genel Kurulunca ana tüzüğün ilgili maddesine göre Yönetim Kurulu içinden seçilir.
 3. Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi, görevlerinin yerine getirilmesi için genel başkana çalışmalarında yardımcı olmak.
 4. Çalışma yaşamı, sosyal güvenlik ve özellikle emeklileri ilgilendiren tüm bilgi ve belgeleri derlemek, yazışmaları yapmak ve gerekli durumda ikinci derecede yetkili imza sahibi olmak.
 5. Sendika genel kurullarının işlemleri ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmalardan sorumlu olmak.
 6. Genel Merkez Yürütme Kurulu ve Başkanlar kurulunun gündemlerini hazırlamak, toplantıdan önce kurul üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak.
 7. Birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak, organ kararlarına uygun genelgeler yayımlamak, şube ve bölgelerin çalışmalarını izlemek, onların çalışmalarını yönlendirmek ve uyarıda bulunmak.
 8. Sendikanın hukuk çalışmalarında eşgüdümü, sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlamak, işlerin düzenli yürütülmesi için gerekli uyarılarda bulunmak.
 9. Ulusal ve uluslararası alanlarda diğer kurum ve kuruluşlarla bağlantılar kurmak, dayanışma zeminleri yaratmak.
 10. Ulusal ve uluslararası sendika, federasyon, konfederasyonlarla aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede işbirliği ve dayanışma sağlayarak projeleri uygulamaya çalışmak.

ı. Uluslararası sendika amaçlı yayınları takip eder, arşivlenmesini sağlar, uluslararası panel, söyleşi ve sempozyumlar düzenler, düzenlenenlere katılır.

 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 2. Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.
 3. Merkez Yürütme Kurulu kararlarını yerine getirmek,
 4. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL MALİ SEKRETER:
 2. Sendikanın muhasebe işlerinin yaşama geçirilmesi için yasa, tüzük ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak, mali konularda ikinci imza sahibi olarak belgeleri imzalamak.
 3. Düzenleyeceği gelir gider tablosu ile hesap özetlerini, Merkez Yürütme Kurulunca belirlenecek belli sürelerle Merkez Yürütme Kuruluna sunmak.
 4. Şubelerin mali konularla ilgili düzgün çalışmasını sağlar ve denetler.
 5. Yönetici ve personele ödenecek ücretler ile diğer ödemeleri bütçe çerçevesinde yapar.
 6. Vergi ve sigorta primleri ile diğer kesinti ve yükümlülüklerin zamanında ve düzenli olarak ödenmesini sağlar.
 7. Sendikanın taşınır, taşınmaz mal varlığına ilişkin belgelerin ve demirbaş kayıtlarının yöntemine göre tutulmasını sağlar.
 8. Sendika hesaplarının iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
 9. Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Merkez Yürütme Kuruluna sunar.
 10. Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirlediği miktar parayı sendika kasasında bulundurmak.
 11. Merkez Yürütme Kurulunca alınan kararları yerine getirmek.
 12. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ: 
 2. Şubelerin örgütlenme faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak.
 3. Şubelerin üyeliğe kayıt ve üyelikten ayrılma işlemlerini takip etmek. Üye kayıt defter ve fişleri ile çıkış bildirimlerinin Genel Merkezde, bir kopyasını ilgili şubede korunup arşivlenmesini sağlamak.
 4. Sendika şubelerinin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubelerin açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda Merkez Yürütme Kuruluna rapor vermek.
 5. Sendika şubeleri genel kurulları için delege seçimleri ve genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak.
 6. Sendikanın eğitim ve sosyal eğitim programlarını hazırlayarak Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar. Merkez Yürütme Kurulunun onayladığı programın uygulanmasını sağlar.
 7. Eğitim ve sosyal çalışmaların gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur.
 8. Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak. Sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini sağlamak.
 9. Kendisine bağlı büro personeli ve uzmanları yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.
 10. Merkez Yürütme Kurulu kararlarını yerine getirmek.
 11. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL HUKUK VE TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİ:
 2. Hukuk ve sendikal alanlarda, kanuni mevzuat, kitaplık ve arşivini oluşturmak, değişiklikleri takip etmek, sendikal birimlerini değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirmek.
 3. Diğer sekreterlikleri mevzuat değişikliklerinden haberdar etmek.

 

 1. Sendika çıkarlarını korumak amacı ile uyuşmazlıkların çözümüne çalışmak, bu konuda gerekli hukuki tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 2. Sendikanın yasal takip ve dava işlerini yürütmek.
 3. Dava ve hukuk konularında Genel sekreterle birlikte çalışmak.
 4. Sendikanın üyeleri adına yapacağı toplu sözleşme çalışmalarını yürütmek.
 5. Şube ve temsilciliklerle birlikte çalışmalar yaparak, üyelerden toplu sözleşme ile ilgili önerilerin toplanmasını sağlamak ve bunları Genel Merkez Yürütme Kuruluna iletmek.
 6. Kendisine bağlı büro personel ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.
 7. Merkez Yürütme  Kurulu kararlarını yerine getirmek.
 8. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SEKRETERİ:
 2.  Sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında kanuni mevzuat, kitaplık ve arşivini oluşturmak ve değişiklikleri takip etmek, sendika birimlerini değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirmek.
 3. Diğer sekreterlikleri mevzuat değişikliklerinden haberdar etmek.
 4. Sendikanın çıkarlarını korumak amacı ile uyuşmazlıkların çözümüne çalışmak. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 5. Sosyal güvenlik ve sağlık konularındaki uygulamaları dikkatle takip eder. Bu alanlarda yapılacak yeni düzenlemeleri izler. Sendikanın görüşünün yansıması için çalışmalar yapar.
 6. Sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında emeklileri ilgilendiren düzenlemeler hakkında sendika üyelerini bilgilendirme çalışmaları yapar.  Basın, yayın, halkla ilişkiler ve araştırma sekreteri ile birlikte yayınlar çıkarılmasını sağlar.
 7. Emeklilerin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılabilmesi için ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılabilmesini sağlamak.
 8. Diğer sekreterlikleri kendi alanıyla ilgili mevzuat değişikliklerinden haberdar etmek.
 9. Kendisine bağlı büro personel ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.

ı. Merkez Yürütme Kurulu kararlarını yerine getirmek.

 1. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL BASIN, YAYIN, HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA SEKRETERİ:
 2. TÜM EMEKLİLER SENDİKASI ADINA yayın organı çıkarmak.
 3. Yetkili kurullar tarafından düzenlenen basın açıklaması, bildiri vb. gibi yayına yönelik çalışmaları yönetmek.
 4. Yayın organları için haber, öneri, eleştiri ve istatistiki bilgilerin akışını sağlamak.
 5. Basın ve halkla ilişkilerin sağlıklı, sendika ilke ve görüşlerine uygun yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli organizasyonları yapmak.
 6. Sendikanın dergi, broşür, gazete, bülten v.b. gibi işlerinin sağlıklı yürütülmesi için Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri ile işbirliği yapmak. Sendika Genel Merkez Yürütme Kurulunun onayını almak kaydı ile basın, bildiri ve açıklamalarını basına ve diğer yayın kurum ve kuruluşlarına zamanında iletmek.
 7. Sendika ile yazılı ve görsel medya arasında dostane ilişkilerin kurulmasını sağlamak.
 8. Sendikanın etkinliklerinin arttırılması kurum ve kuruluşlarla temaslarda protokol görevinin düzenlenmesini sağlamak.
 9. Basın toplantıları organize etmek. Konu ile ilgili yazışmaları yapmak.
 10. Emekli yaşamıyla ilgili mevzuatı izler. Değişiklik ve yenilikleri Merkez Yürütme Kurulu ile şubelere duyurur.

ı. Emeklilerle ilgili yasalarda yapılması gerekli değişiklikler konusunda öneriler hazırlar. Hazırlatır.

 1. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda araştırmalar yapar. İstatistikî bilgileri dosyalar.
 2. Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik ve sosyal gelişmelerle ilgili araştırmalar yapar, değerlendirir. Düzenlediği raporları Merkez yürütme Kuruluna sunar.
 3. Emeklilerin morallerini yükseltecek, toplu sosyal faaliyetleri programlamak, gelişmeleri tesvik etmek ve diğer konularda da yetiştirici programlar hazırlamak.
 4. Sendika çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla etkin bir reklam ve propaganda faaliyeti planlamak, teklif etmek, uygulanmasını ilgili sekreterlikle birlikte yürütmek.
 5. Kendisine bağlı büro personel ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak.
 6. Merkez Yürütme Kurulu kararlarını yerine getirmek.
 7. Çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

 

 1. GENEL KADIN SEKRETERİ
 2. Kadınların kendilerine özgün ihtiyaçlarını tespit etmek. Özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politikalar ve uygulamaları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikanın politikası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.
 3. Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirebilmeleri kolektif bir çalışma gerektiğinden kadın çalışmaları için komisyon oluşumunu sağlar.
 4. Sendikanın kadın mücadeleleri ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak bu çalışmaları yürütür. Bu çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kurulu ve merkez temsilcilerine karşı sorumludur.
 5. Kadın çalışmaları için ayrı fon oluşturulmasını sağlar.

 

 1. I) GENEL DIŞ İLİŞKİLER  SEKRETERİ
 2. Ulusal ve uluslar arası aynı alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi alışverişinde bulunur, yazışmalar yapar, sendikayı tanıtır
 3. Yurt içinde ve yurt dışında sendikalarla platformlar oluşturur, eylem birliği yapar,

 

Madde 24. MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU: 

Genel Denetleme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunun sendika üyeleri arasından seçtiği 3 asıl üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar yedek üyede seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu seçimlerden itibaren en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer.

Genel Merkez Denetleme Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda yedekler arasından en çok oyu alan asıl üyeliğe çağrılır.

 

Madde 25. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİ LERİ:

 1. Genel Merkez Denetleme Kurulu Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve yönetmeliklere, genel kurul kararlarına; harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler.

 

 1. Genel Merkez Denetleme Kurulu, olağan denetlemeleri altı ayda bir ve genel kurul toplantıları öncesinde yapar. Merkez Yürütme Kurulunun ve soruşturma nedeniyle Merkez Disiplin Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapabilir.
 2. Merkez Denetleme Kurulu her denetleme sonunda Merkez Yürütme Kuruluna, toplandığında Genel Kurula, gerekli görürse soruşturma istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna rapor verir.
 3. Gerek görürse olağanüstü Genel Kurul önerisinde bulunabilir. Genel Merkez Yürütme Kurulu süresi içinde bu isteğe olumlu cevap vermezse yargı yolu açıktır.
 4. Genel Merkez Yürütme kurulunun istemi üzerine sendika şubelerini denetler. Denetleme sonunda hazırladığı raporu Genel Merkez Yürütme Kuruluna sunar, gerek görürse şube olağanüstü genel kurul toplantısı önerebilir.
 5. Merkez Denetleme Kurulunun çalışma esasları, Başkanlar Kurulunun görüşleri alınarak, Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
 6. Denetleme süresince ilgili evraklar ve dosyalar sendika dışına çıkarılamaz.

 

Madde 26. GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından sendika üyeleri arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu seçimden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında bir başkan, bir yazman seçer.

Genel Merkez Disiplin Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda, yedekler arasından en çok oyu alan asıl üyeliğe çağrılır.

Merkez Disiplin Kurulu üyelerinden, hakkında disiplin kurulu soruşturması açılan kurul üyeleri, kendileri ile ilgili dosyanın görüşüldüğü kurul toplantısına katılamazlar. Bu durumda Disiplin kurul yedek listesinden üyeler geçici olarak göreve çağrılır ve üye sayısı tamamlanarak dosya görüşülüp karara bağlanır.

 

Madde 27. GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Merkez Disiplin Kurulu tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar.
 2. Merkez Disiplin Kurulu, hakkında soruşturma yaptığı üyenin savunmasını aldıktan sonra, gerekli görürse, Genel Merkez yada Şube organ üyelerini görevden alma, uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten kesin çıkarma cezalarından birini verebilir.
 3. Hakkında Üyelikten kesin çıkarılma kararı vermiş olduğu üyelerle ilgili raporunu Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.
 4. Üyelikten kesin çıkarılma Genel Kurulun kararıyla gerçekleşir. Yargı yolu saklıdır. Disiplin Kurulu tarafından hakkında üyelikten kesin çıkarılma kararı verilen üye hakkında bu tüzüğün 10. maddesinin b fıkrası hükmüne göre işlem yapılır.
 5. Merkez Disiplin Kurulu Merkez Yürütme Kurulunun ve şubelerin kendi disiplin kurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir.
 6. Merkez Disiplin Kurulu her soruşturma sonucunda Merkez Yürütme Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.
 7. Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Madde 28. BAŞKANLAR KURULUNUN OLUŞUMU:

 1. Başkanlar kurulu Genel başkanın Başkanlığında, Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Denetim ve Disiplin Kurulu Başkanları ile Şube Başkanları ve Genel Merkeze bağlı Temsilciliklerin Baş Temsilcilerinden oluşur.
 2. Şubeyi temsilen şube başkanının Başkanlar Kuruluna katılması esastır. Ancak şube başkanının katılamadığı durumlarda şube sekreteri veya görev vereceği yürütme kurulu üyelerinden birinin başkanlar kuruluna katılımını sağlamak şube yürütme kurulunun görevidir. Ayni görevlendirme şekli Temsilcilik Kurulu için de geçerlidir.

 

Madde 29. BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Başkanlar kurulu sendikanın danışma organı olup, görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sendikanın genel politika ve programları konusunda tavsiye kararları almak ve önerilerde bulunmak.
 2. Genel Merkez organlarınca alınan kararların şube ve şubelere bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek.
 3. Şubeler ile bağlı birimlerin dönem içindeki çalışmalarını değerlendirmek.
 4. Şube ve şubelere bağlı birimlerde ortaya çıkan sorunların çözümü için tavsiye kararları almak ve önerilerde bulunmak.
 5. Merkez Yürütme Kurulunun istemi üzerine gerektiğinde olağanüstü genel kurul için tavsiye kararı almak.
 6. Gündem konuları hakkında tavsiye kararları almak.

 

Madde 30. BAŞKANLAR KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Başkanlar Kurulu 3 (üç) ayda bir Genel Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı ile olağan, Genel Merkez Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde kendi üyelerinin en az üçte birinin çağrısıyla olağanüstü toplanır.

Başkanlar Kurulunun olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce olağanüstü toplantının gündemi ise makul süre önce Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir.

 

Madde 31. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU :

 1. OLUŞUMU:

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Genel Başkan Başkanlığında, Genel Merkez Yürütme, Denetleme, Disiplin ve Şube Yürütme Kurulu üyeleri ile Temsilciliklerin Baş Temsilcilerin den oluşur.

 1. ÇALIŞMA YÖNTEMİ:
 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu yılda bir kez Genel Merkez Yürütme Kurulunun, belirlediği yer, gün ve saatte yine Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirlediği gündemi görüşmek üzere toplanır.
 3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulundaki görüşler bir tutanağa yazılır ve Genel Merkez Yürütme Kuruluna verilir.
 4. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu sendikanın genel politikasının belirlenmesinde Genel Merkez Yürütme Kuruluna katkı sunar.
 5. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu bir danışma organı olup, görüşleri Genel Merkez Yürütme Kuruluna tavsiye niteliğindedir.
 6. Genel Merkez Yürütme Kurulu gerek gördüğünde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına bilim adamı ve uzmanlar çağırabilir.

Madde 32. SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK KOŞULLAR:

Üyenin sendika organ üyeliğine seçilmesi için, tüzük hükümleri çerçevesinde sendikaya üye olması ve üye olarak tüzük sel yükümlülüklerini yerine getirmiş olması yeterlidir. Genel Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ile şube başkan ve mali sekreterlik görevlerine seçilenler,  seçildikten itibaren üç ay içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadırlar.

 

BÖLÜM  IV

Madde 33. TEMSİLCİLİKLERİN ŞUBEYE DÖNÜŞMESİ:

 

1- Özellikle 3 büyük metropolde (İstanbul, İzmir ve Ankara)  örgütlü şube ve temsilciliklerin de görüşü alınarak MYK tarafından şubeler numaralandırılır ve her şubenin örgütlenme alanı ilan edilir.

Şubenin ilan edilmiş sınırları içinde kalan temsilcilikler şubeye bağlı çalışmaya başlar.

 

2- Temsilcilik ve şubelerimizce üye yapılan kişiler hangi şube ve temsilcilik sınırları içinde ikamet ediyorlarsa o ilçenin üyesi olurlar.

 

3- Şube olma sayısına ulaşamamış temsilcilikler MYK tarafından kendilerine en yakın şubeye bağlanırlar. Ancak ilgili şubenin yakınlık sınırı, temsilciliğin coğrafi konumu, ulaşım ve sair imkânlar bu bağlanmanın her hangi bir yarar getirmeyecekse temsilcilik direk genel merkeze bağlanır.

 

4- a) Genel Merkez Olağan Genel Kuruluna, yani dönem sonuna kadar kayıtlı üye sayısını 200 ve üzerine çıkaran Genel Merkeze bağlı Temsilcilikler, aşağıda belirtilen maddede ki statüye uygunsa Şube olma talebini ilgili Genel Merkez Yürütme Kuruluna yazı ile iletir.

  

 1. b) Ancak Temsilciliğin faaliyetleri o bölgede Şubeye bağlı olarak sürüyorsa, ikinci Şube olma hakkı üye sayısının en az 400 ve üzeri olmasıyla mümkündür.

   

 1. c) Daha sonraki tarihlerde o bölgede Şubeye bağlı faaliyetini sürdüren Temsilciliklerin Şubeye dönüşebilmesi için kendilerinden önce en son şube olmuş Temsilcilik Üye sayısından en az 200 fazla üyeye sahip olmasıyla mümkündür.

İlgili talepler bağlı bulundukları Şube Yürütme kurullarına yazılı olarak yapılacak ve şubenin değerlendirme ve incelemesi sonucu Genel Merkez Yürütme Kuruluna iletilecektir.

 

6- 19-20 Ekim 2019 tarihli genel kurul öncesi 2017 tarihli kurucu merkez yürütmesince yürürlüğe sokulmuş olan genelge gereği şube olan yerlerin kazanılmış hak olarak geçerli kabul edilmiş olup, bundan böyle ilgili genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Şubeler ve Temsilcilikler Merkez Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak, Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından, genel merkeze bağlı olarak il, ilçe ve belde merkezlerinde açılır.

Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan illerde birden fazla şube açılabilir.                                                                                                                                              

 

Madde 34. ŞUBE ORGANLARI: 

 1. Şube zorunlu organları:
 2. Şube Genel Kurulu
 3. Şube Yürütme Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu
 5. Şube Denetleme Kurulu

 

 1. Şube Danışma organları:
 2. Şube Temsilciler Kurulu,
 3. Şube Genişletilmiş Temsilciler Kurulu

 

Madde 35. ŞUBE GENEL KURULLARI:

Şube genel kurulları şubelerin en yetkili karar organlarıdır. Şubelerin üye sayısı 400’ün üzerinde ise genel kurulları delegelerden oluşur. İsteyen şube yürütme kurulu kararı ile tüm üyeleriyle de genel kurullarını yapabilirler.

400-1000 üyeye sahip şubeler 100 delege ile, 1001-2000 üyeye sahip olan şubeler 150 delege ile, 2001 ve üzeri üyeye sahip olan şubeler 200 delege ile genel kurullarını yaparlar.

Şube zorunlu organlarında seçilerek görev alan üyeler kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar. Delegelikler, şubeye bağlı olan her ilçe temsilciliğine bir delegelik ayrıldıktan sonra aidatlarını düzenli olarak ödeyen üye sayılarına göre belirlenir.

Şube olağan genel kurulun gündemi, toplantı, yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına, delegelere ve üyelere yazılı olarak bildirilir. Olağan Genel kurul bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, Genel Denetim Kurulu raporu olağan genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce bildirilir.

Şubeler genel kurullarından en az 15 gün önce dönem içinde toplanan aidat miktarını ve haklarında tüzüğün 9 ve 10. uncu maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere, aidat ödemiş ve ödememiş üye listelerini ayrı ayrı düzenleyip Genel Merkez Yürütme Kuruluna göndermek zorundadır.

Şube genel kurulları 2 yılda bir yapılır. Şube Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurulundan en az 2 ay önce Genel Merkez Yürütme Kurulunun belirleyeceği takvime göre toplanır.

Şube genel kurulunun toplantı yeter sayısı, delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az zorunlu organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin iki katından az olmamak üzere toplanır. Bu toplantının karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Şube genel kurulunu şube sekreteri ya da yönetim kurulu üyelerinden biri açar ve divan kurulu seçimini yönetir.

Şube genel kurulunu yönetecek Divan Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda uyulacak esaslar Genel Merkez Yürütme kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 36. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Şube yürütme ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve karara bağlamak, ilgili kurulları aklamak.
 2. Şubeye ilişkin konularda karar vermek.
 3. Şube yürütme, denetleme, disiplin kurulları ile üst kurul delegelerini seçmek.
 4. Şube kapanmasına veya başka bir şube ile birleşmesine karar veremez, borçlanamaz. Şube ile ilgili sorunları Merkez Genel Yürütme kuruluna iletmek üzere dilek ve temennide bulunur.

 

Madde 37. OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU:

TOPLANMA KOŞULLARI:

 1. Şube Yürütme ya da Denetleme Kurulu kararıyla.
 2. Genel Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla, yasal gerekçelerini bildirmek kaydıyla.
 3. Genel Denetleme Kurulu da denetlediği şubelerin olağanüstü genel kurula götürülmesini Genel Merkez Yürütme Kuruluna önerebilir.
 4. Şube olağan genel kurul delege ya da üyelerinin 1/5’inin  şube yürütme kuruluna vereceği yazılı ve gerekçeli istemi ile toplanır.

OLUŞUMU:

Şubenin son olağan genel kurul delege ya da üyeleri ile toplanır. Toplantı başvurudan itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılmak zorundadır.

 

Madde 38. ŞUBE YÜRÜTME KURULU:

Şube yürütme kurulu, kendi genel kurulu tarafından sendika üyeleri arasından seçilen şube başkanı ile birlikte 7 asıl üyeden oluşur.  Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube yürütme kurulu ilk toplantısını genel kurulu izleyen 5 gün içinde yapar. Şube yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden, bir başkan, bir şube sekreteri ve bir şube mali sekreteri seçer. Merkez sekreterliklerine uygun şekilde diğer görevlendirmeleri yapar.

Şube yürütme kurulunun olağan toplantıları 15 günde bir yapılır. Şube başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

Şube yürütme kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları başkanlar kurulunun görüşü alınarak Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 39. ŞUBE YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ :

Şube yürütme kurulu en az 15 günde bir toplanır. Toplantıyı şube başkanı, yokluğunda sekreter yönetir. Şube yürütme kurullarının toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur.  Şube yürütme kurulu olağan toplantılarına mazeretsiz olarak art arda 3 kez katılmayan şube yürütme kurulu üyesinin yürütme kurulu üyeliği düşer.

Şube yürütme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Şube sınırları içindeki tüm emeklileri örgütlemek,
 2. Üyelik başvurularını incelemek, varsa eksiklikleri gidererek belgeleri genel merkeze göndermek,
 3. Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yürütme Kurulu ve şube genel kurulu kararlarını uygulamak,
 4. Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,
 5. Şube denetim kurulu ve şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak, (21)
 1. Şube sınırları içinde gerekli gördüğü yerlerde Genel Merkez Yürütme Kurulunu bilgilendirmek kaydıyla temsilcilikler kurmak ve temsilci atamak, çalışmalarında yardımcı olmak,
 2. Şube sınırları içerisinde sendikalar, demokratik kitle örgütleriyle iletişim kurmak, şube kapsamındaki sorunların çözümü konusunda işbirliği yapmak,
 3. Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

ı. Şube temsilciler kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır. Kararları uygular. İlgili konuları görüşür, varılan sonuçları Merkez Yürütme Kuruluna bildirir.

 

Madde 40. ŞUBE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
A. ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
a. Olağanüstü hallerde ve yerel gelişmeleri dikkate alarak şubesinde, basın toplantısını düzenler, yazılı ve sözlü demeç verebilir. Ancak yaptığı bu faaliyetlerden dolayı Genel Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
b. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olmak üzere şubeyi temsil etmek.
c. Şube yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

 1. Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, gerekli uyarılarda bulunmak.
  e. İlk imza yetkisi ile yazışmaları ve işlemleri imzalamak.
  f. Başkanlar Kurulu veya Bölge toplantılarına katılmak, zorunlu nedenlerle katılamadığı taktirde yürütme kurulu üyelerinden bir kişiyi katılmak üzere görevlendirmek
  g. Şube sınırları içerisinde temsilcilerle bir araya gelerek yerel toplantılar düzenlemek.
  ı. Şube ile ilgili tüm yazışmaları şube sekreteri ile birlikte, Mali konulardaki yazışmaları ise Şube Mali Sekreteri ile birlikte imzalar.
  j. Acil hallerde, sonradan Şube Yürütme Kuruluna bilgi koşuluyla, net asgari ücretin yarısı kadar parayı belgeye dayalı harcama yetkisine sahiptir.
  k. Şube Temsilciler Kuruluna başkanlık yapmak.
  m. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  B. ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
  a. Şube yürütme kurulu gündemini hazırlamak.
  b. Şube yürütme kurulu karar defterini tutmak.
  c. Alınan kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.
  d. Şubece tutulması gereken dosya ve defterlerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak, yazışmaları yapmak ve bunları ikinci imza olarak imzalamak.
  e. Şube Başkanının bulunmadığı hallerde onun görevini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
  f. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  C. ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
  a. Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar.
 2. Şubeyi mali konuda iç ve dış denetime hazır bulundurur.
 3. Şubeye ait harcamaların titizlikle yapılmasını ve aylık mali raporların Genel merkeze gönderilmesini sağlar.

 

 1. Gelir ve giderlere ilişkin belgeleri düzenler, saklar. (22)
 2. Giderlere ilişkin her türlü belge ile Genel Merkeze gönderilen kendi alanıyla ilgili yazı ve raporları şube başkanıyla birlikte imzalamak.
 3. Demirbaş defterinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
 4. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. ŞUBE ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ:
 2. Şubeye bağlı şube temsilciler kurulu ile mahalle temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izler. Sendikal görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur.
 3. Şube üye kayıtları ile üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri yapar. Üye arşivini düzenler. Üye envanterini çıkartır. Üyeliğe kabul ya da ayrılma başvuru belgelerini 5 iş günü içerisinde sendika merkez yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlar.
 4. Şube genel kurulunun zamanında ve gereği gibi yapılması için şube yürütme kurulu ile birlikte çalışır.
 5. Şube sınırları dahilinde, sendikanın örgütlü olmadığı yerlerde örgütlenme çalışmaları yapar.
 6.  Şubeye bağlı sendika üyeleri için uygun eğitim programı hazırlamak ve Genel Merkez Yürütme Kuruluna sunmak, onay almak.
 7. Sendika Merkez Yürütme Kurulunca planlanan ve yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili şube yürütme kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak,
 8. Sendika Merkez Yürütme Kurulunca yayınlanan kitap, broşür ve bülten gibi eğitsel yayın araçlarının şube kapsamındaki sendika üyelerine ulaşmalarını sağlamak.
 9. Merkez ve şube yürütme kurulunca panel, bilgi şöleni, konferans gibi toplantılara en üst düzeyde katılım sağlamak,

ı. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük, yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. ŞUBE HUKUK VE TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİ:
 2. Sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuki sorunlarda sendika avukatları ile iletişimi sağlar. Onlara gerekli bilgi ve döküm anları iletir.
 3. Toplu sözleşme hazırlıklarında ilgili sekreterle birlikte çalışır.
 4. Toplu sözleşmeye konacak hükümlerle ilgili olarak üye önerilerinin toplanmasını, toplanan önerileri derleyerek sendika merkez yürütme kuruluna gönderilmesini sağlar.
 5. Çalışmalarından dolayı merkez ve şube yürütme kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük, yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. ŞUBE KADIN, SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK SEKRETERİ: 
 2. Kadınların kendilerine özgü ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politikalar ve uygulamaları tespit ederek çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikaların politikası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.
 3. Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirebilmeleri kolektif bir çalışma gerektiğinden kadın çalışmaları için komisyon oluşumunu sağlar.
 4. Sendikanın kadın mücadeleleri ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak bu çalışmaları yürütür. Bu çalışmalarından dolayı Merkez Yürütme Kurulu ve merkez temsilcilerine karşı sorumludur.
 5. Sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında değişiklikleri takip etmek, sendika üyelerini değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirmek.
 6. Diğer şube sekreterlerini mevzuat değişiklikleri hakkında haberdar etmek.
 7. Sosyal Güvenlik ve Sağlık alanlarında üyeleri ilgilendiren düzenlemeler hakkında sendika üyelerini bilgilendirme çalışmalara yapmak.
 8. Üyelerin sağlık taramalarının düzenli olarak yapılması için çalışmalar yapmak.
 9. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 1. ŞUBE BASIN, YAYIN, HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA SEKRETERİ:
 2. Sendika Merkez Yürütme Kurulunca çıkarılan yayın organlarını üyelere ulaştırmak.
 3. Yayın organı için bölgesinde sendika ve üyelerle ilgili üyelerden gelen haber, öneri, eleştirileri ilgili Genel Merkez Sekreterliğine bildirmek.
 4. Emekli yaşamı ile ilgili mevzuat değişiklik ve yenilikleri üyelere aktarmak.
 5. Çalışmalarından dolayı Merkez ve Şube Yürütme Kurullarına karşı sorumlu olup, tüzük, yönetmelikler ve anılan yürütme kurullarının verdiği diğer görev ve yetkilerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Madde 41. ŞUBE DENETLEME KURULU :

Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca şube üyeleri arasından, kendi genel kurullarında seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube denetleme kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları, Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 42. ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunca şube üyeleri arasından, kendi genel kurullarında seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube disiplin kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları, Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak, Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Disiplin Kurulu: sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne sürülen ve Şube Yürütüme Kurulu tarafından kendisine havale edilen, şube organ üyeleri ile şubeye bağlı sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu Merkez Disiplin Kuruluna gönderir.

Madde 43. ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU:

 1. Oluşumu:

Şube Temsilciler Kurulu; Şube Başkanının başkanlığında, Şube Yürütme Kurulu üyeleri ile Denetim, Disiplin kurulları başkanlarından ve şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kurulu başkanları ve mahalle, köy, belde baş temsilcilerinden oluşur.

 1. Şube Genişletilmiş Temsilciler Kurulu;

Şube Genişletilmiş Temsilciler Kurulu şube başkanının başkanlığında şube yürütme, denetim, disiplin kurulları üyeleri ile şubeye bağlı ilçe temsilcilik yürütme kurulu üyeleri ve şube faaliyet alanında bulunan mahalle, köy, belde temsilcilerinden oluşur.

 1. Çalışma yöntemi, görev ve yetkileri:

Şube Temsilciler kurulu, Şube danışma organı olup 4 ay da bir toplanır.

Şube temsilciler kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Şube çalışmalarını değerlendirmek, çalışmaların sendikanın genel politikasına uygun yürütülmesi için tavsiye kararları almak ve önerilerde bulunmak.
 2. Şube faaliyet alanı içinde bulunup, henüz örgütlü olmayan ilçe, semt, mahalle ve köylerde örgütlenme olanaklarını değerlendirmek, buraların örgütlenmesi çalışmaları için, ortak çalışmalar yapmak, tavsiye kararları almak.
 3. Şubenin faaliyet alanında diğer sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve meslek birlikleriyle, ortak çalışmalar yapılması için şube yürütme kurulunu özendirmek.
 4. Yerel yönetimlerin uygulamalarından doğan ve emeklileri mağdur eden uygulamalar hakkında şube yürütme kurulunu bilgilendirmek, çözüm için önerilerde bulunmak.
 5. Şubenin faaliyet alanında emeklileri bilgilendirme toplantıları ile sosyal etkinlikler düzenlenmesi için tavsiye kararı almak.

 

Madde 44. İL, İLÇE VE BELDE TEMSİLCİLİKLERİ:

Sendika şubesi bulunmayan il, ilçe ve belde örgütlenme çalışmaları sınırları içinde bulundukları şube tarafından yürütülür. Şube yürütme kurulu örgütlenme çalışmaları yürüttüğü ve temsilcilik açılmasını uygun bulduğu il, ilçe ve belde ikamet eden, sendika üyeleri arasından belirlediği il, ilçe ve belde temsilcilik yürütme kurulunun listesini yazılı olarak Genel Merkez Yürütme Kuruluna bildirir. Temsilcilik açılacak il, ilçe ve belde temsilcilik yürütme kurulu Genel Merkez Yürütme tarafında atanır.

İl, ilçe ve belde temsilcilik yürütme kurullar üç asıl üyeden oluşur. Temsilcilik yürütme kurulu kendi içinde bir baş temsilci, bir baş temsilci yardımcısı ve bir mali temsilci seçerek şubeye bağlı, yoksa Genel Merkeze bağlı olarak çalışır. Şube olma yetkisi Genel Merkez Yürütme Kurulu tarafından verilir.

Temsilciliklerin oluşumu, görev ve yetkileri başkanlar kurulunun görüşü alınarak Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. Temsilcilik 6 ay içerisinde en 50 üye ile ilk genel kurulunu toplar. Genel kurulunu toplayamayan temsilciliklere şube ve merkez genel kurulu delegeliği verilmez.

Madde 45. İL, İLÇE VE BELDE TEMSİLCİLİK GENEL KURULU:

 

 1. Oluşumu:
 2. İl, ilçe ve belde temsilcilik Genel Kurulu üyelerle, şube genel kurulundan en az 20 gün önce toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı genel kurula katılma hakkına sahip üye tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.
 3. Görev yetkileri:

Temsilcilik Yürütme Kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile Şube Yürütme Kurulunca temsilcilik için belirlenmiş olan şube genel kurul delegelerini seçmek. İl, ilçe ve beldelerde sendikal faaliyetleri koordine eden karar organıdır.

 

Madde 46. TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU:

İl, ilçe ve belde temsilcilik yürütme kurulu,  temsilcilik genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği 3 üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye kadar yedek üye seçilir. Temsilcilik Yürütme Kurulu 15 günde bir baş temsilcinin başkanlığında toplanır. Temsilcilik Yürütme Kurulu yapacağı  ilk toplantıda, bir baş temsilci, bir baş temsilci yardımcısı, bir mali işler temsilcisi olarak görev bölümü yapar.

 

Madde 47. MAHALLE VE KÖY TEMSİLCİLERİ:

Sendikanın örgütlü olduğu her mahallede mahalle temsilcileri, şube ve temsilcilik tarafından belirlenir ve atanır.

Mahalle temsilcilerinin sayısı, seçim / belirleme yöntemi, görev ve yetkileri başkanlar kurulunun görüşleri alınarak Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

BÖLÜM VI

VI    GELİR VE GİDERLER:

 

Madde 48. GELİRLER:

Sendikanın gelirleri bankalara yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak için brüt asgari ücretin üç katı kadar para sendika kasasında bulundurulabilir.

Sendikanın gelirleri şunlardır;

 1. Üyelik aidatı,
 2. Yasaya göre yapılabilecek etkinliklerden elde edilen gelirler,
 3. Bağış ve yardımlar,
 4. Mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Sendika yayınlarından elde edilen gelirler,
 6. Diğer yasal gelirler.

 

Madde 49. AİDATLARIN TOPLANMASI:

Sendika üyelik aidat oranı 19-20 Ekim 2019 tarihli 2. nci Merkez Olağan Genel Kurulu tarafından diğer olağan genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere ve 01.01.2020 tarihinden itibaren her üyenin aylık aidatı 4.00 TL. olarak belirlenmiştir.

Sendika üyesi olan kişi, üyelik başvurusu ile tüzüğü okumuş, Merkez Genel Kurulunca belirlenen üyelik aidatını maaş almakta olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca kaynaktan kesilmesine ve sendikanın kuruma bildireceği banka hesabına yatırılmasına onay vermiş sayılır.

 

Madde 50. SENDİKANIN GİDERLERİ:

Sendikaya bağlı tüm birimlerin harcamalarına karar vermeye Genel Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Şubeler Genel Merkez tarafından kendilerine gönderilen aylık avansla harcamalarını yapar ve ay sonunda harcamalarına ilişkin belgeleri, Genel Mali Sekreter’e gönderirler.

Sendika gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme envanter defterine kaydedilir.

Sendika dayanışma sandıkları dışında üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez ve elde ettiği gelirleri dağıtamaz.

Sendika gelirlerinin yüzde beşi eğitime ayrılır.

Üye olunan, ulusal ya da uluslararası üst kuruluşlara (konfederasyon, federasyon) ödenen aidatlar.

Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

Madde 51. DEMİRBAŞLAR:

Sendika demirbaş defteri tutulur. Demirbaş sayılan her türlü malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi, bir yürütme kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

Şubeler ve temsilcilikler demirbaş listelerini Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar. Şubedeki demirbaşların kayıttan düşürülme yöntemi aynı şekilde yapılır.

Demirbaşların satışına ve alışına ilişkin hususlar Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

BÖLÜM  VII

VII  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 

Madde 52. YÖNETMELİKLE DÜZENLEME:

Merkez Yürütme Kurulu, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenleme bulunmayan hususlar Başkanlar Kurulunun öneri ve düşünceleri alınarak, Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Yönetmeliklerin kaldırılması ve değiştirilmesi de aynı esaslar çerçevesinde yapılır.

 

Madde 53. TOPLANMA VE KARAR YETER SAYISI:

Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurullar toplantılarını salt çoğunlukla yaparlar. Toplantılarda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yeni seçilen organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantıda üçte iki çoğunluk aranır.

 

Madde 54. BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER: 

Sendika üyeleri Genel merkez, şube ve temsilcilikler de birden çok organa seçilemezler. Birden çok organa seçilme halinde, ilk seçildiği görev kendiliğinden düşer.

Delegelik organlardaki görevle birleşebilir.

Sendikanın Merkez Yürütme Kurulu, Denetleme, Disiplin Kurulu ve Şube Yürütme, Denetim ve Disiplin kurullarında görev alan üyeler ve her kademedeki yöneticiler ayni organa üst üste iki kez den fazla seçilemezler. Temsilcilik, delegelik ve mahalle temsilcileri bu kapsamın dışındadır.

 

Madde 55. FESİH VE DEVİR:

TÜM EMEKLİLER SENDİKASI’ nın feshi kararı Genel Merkez genel kurul’ a katılan delege sayısının 2/3 onayı ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır, taşınmaz mal varlığı, üyesi bulunduğu Federasyon veya Konfederasyona, şayet böyle bir üyeliği yoksa ayni alanda faaliyet gösteren amaç ve ilkelerine yakın görülen bir sendikaya devreder.

 

Madde 56. TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR:

Tutulması zorunlu defter ve kayıtlar:

 1. Genel Kurul, Genel Merkez Yürütme Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu karar defterleri.
 2. Üye kayıt defteri.
 3. Aidat, yevmiye, envanter defteri ile defteri kebir.
 4. Gelen ve giden evrak kayıt defteri.
 5. Zimmet defteri.
 6. Üyelikten ayrılanların dosyası.
 7. Bilanço ve kesin hesap defteri.
 8. Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları.

Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere onaylattırılır, eskileri saklanır.

Şubelerce tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 

Madde 57. SEÇİMLER:

Sendika Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında seçimler Çarşaf liste ile gizli oy, açık sayım ilkelerine uyulur.

Organ üyelikleri seçiminde pozitif ayrımcılık ilkesi gözetilerek %30 kadın kotası uygulanır.

Sendika Merkez, şube ve temsilciliklerin seçimleri Genel Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Tüm seçimler Genel Merkez Yürütme Kurulunun seçim takvimine uygun olarak yapılır.

 

Madde 58. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Sendikanın tüzük değişikliği; Genel Merkez Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3’nin onayı ile gerçekleşir.

 

Madde 59. UZMANLIK BİRİMLERİ:

Sendika çalışmalarının daha düzenli ve verimli yürütülebilmesi için Merkez Yürütme Kurulu kararı ile uzmanlık birimleri oluşturulur. Gerektiğinde Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yeni birimler kurulabilir. Uzmanlık birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikler Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Genel merkez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Uzmanlık birimlerinin başkanlıklarını Merkez Yürütme Kurulu üyeleri üstlenir.

Uzmanlık birimleri:

 1. Araştırma, Geliştirme ve sağlık komisyonu,
 2. Yoksullukla Mücadele Komisyonu.
 3. Gençlik Sorunları Komisyonu.
 4. Emekli Sorunları Komisyonu.
 5. Çevre Sorunları Komisyonu.
 6. Yurtiçi- Yurtdışı Gezi Komisyonu.
 7. Sosyal İşler, Huzur Evleri, Rehabilitasyon ve Geriatri Merkezleri Yaptırma Komisyonu.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ:

Madde 60. YÜRÜRLÜK TARİHİ:

Bu Ana Tüzüğün 2. Genel Kurul 20 Ekim 2019’ dan itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Madde 61. YÜRÜTME:

Bu tüzük hükümlerini TÜM EMEKLİLER SENDİKASI Genel Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

Madde 62. GEÇİCİ MADDE – 1

İlgili makamlarca bu tüzükte yasaya aykırılık ya da eksiklik tespit edildiğinde, ilk Genel Merkez Genel Kurulunda yasaya uygun hale getirilir.

Madde 63. GEÇİCİ MADDE -2

Bu tüzüğün, Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarının oluşumu, toplanma süreleri ile sendika merkez ve şube organlarının oluşumuna ilişkin hususlar, tüzüğün yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk şube ve Merkez Genel kurullarında geçerlidir.

Madde 64. GEÇİCİ MADDE -3 

A-Sendika üyelik aidatı kaynaktan/maaştan kesilinceye kadar, bu tüzüğün 49 maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak Merkez Olağan Genel Kurulu tarafından her üyenin almakta olduğu emekli maaşına endeksli belirlenmiş oran yerine, 19-20 Ekim 2019 tarihli 2.nci Genel Merkez olağan genel kurulda belirlenmiş olan aylık tek rakam aidatın şube ve temsilciliklerimizle makbuz karşılığı alınması uygulamasına devam edilir.

B-Sendika üyelerinin, üyelik aidatları kaynaktan/maaştan kesilinceye kadar, aidatların Genel Merkez tarafından bastırılan tek tip ve seri numaralı makbuzlarla şubeler ve temsilcilikler tarafından toplanmasına, ayrıca şube başkanı ve mali sekreterin imzalarıyla bir Bankada açılacak ortak vadesiz. hesaba, dileyen üyeler aidatlarını yatırabilecekleri gibi, ayrıca “kartsız Bankamatik sistemini de” kullanarak yatırabilirler, ancak daha sonra yatırdıklarına dair Bankadan aldıkları dekont veya Bankamatikten alacakları ödenti fişini ilgili şubesine iletebilmeleri esastır.

C-Şubeler topladıkları aidat ve düzenledikleri etkinliklerden elde ettikleri gelirden, şube kasasında aylık brüt asgari ücret kadarını bulundurabilirler. Şubeler, aylık brüt asgari ücret üzerindeki parayı, şube başkanı ve şube mali sekreterinin imzası ile bankaya yatırmak zorundadır.